Puljer

I Ringkøbing-Skjern kommune er der mulighed for at søge følgende puljer: 

 1. Foreningernes udviklingspulje. Frist 1. februar og 1. juni
 2. Ekstraordinær vedligehold af egne lokaler. Frist 1. marts
 3. Kultur og Fritidsudvalgets anlægspulje. Frist 1. marts
 4. §18 puljerne til støtte af frivillige indsatser for socialt udsatte. Frist 8. oktober og løbende for §18 udviklingspuljen

 

Foreningernes udviklingspulje

Foreningernes udviklingspulje kan søges af godkendte foreninger under Folkeoplysningsloven kap. 5 samt af selvorganiserede.

Udviklingspuljen kan blandt andet anvendes til at søge midler til indkøb af materialer og udstyr til følgende aktiviteter:

 • Opstart af nye aktiviteter eller nye foreninger.
 • Aktivitetsudvikling af eksisterende aktiviteter.
 • Foreningsudvikling og nye organisationsformer.
 • Sammenslutning af grupper, der potentielt kan udvikle sig til at blive foreninger.
 • Aktiviteter med fokus på særlige målgrupper fx integration, livsstilssygdomme, handicaps, børn og unge med særlige behov.

Bemærk at puljen ikke giver midler til lønninger og leje af materialer og udstyr.

For selvorganiserede kan udgift til lokaleleje indgå i ansøgningen. Selvorganiserede, der modtager tilskud fra udviklingspuljen, er omfattet af de almindelige lokaleanvisningsregler.

Foreningssamvirket kan desuden prioritere særlige temaer, som i så fald vil blive meldt ud inden sommerferie og være gældende ét år af gangen.

Foreningernes udviklingspulje har tidsfrist to gange årligt, henholdsvis 1. februar og 1. juni. Puljen skal ansøges gennem foreningsportalen. 

 

Ekstraordinær vedligehold af egne lokaler

Foreninger med egne lokaler har mulighed for at søge tilskud til ekstraordinære vedligeholdelsesarbejde som fx udskiftning af varmepumpe og toilet. Vedligehold defineres som udskiftning til tilsvarende. Foreningen har mulighed for at få dækket 35% af udgiften.

Ansøgning skal altid indsendes inden arbejdet sættes i gang, således administrationen har mulighed for at besigtige forholdene inden der træffes beslutning.

Tilskudsprocenten er 35% af udgiften som udbetales når foreningen har fremsendt dokumentation på udgiften efter udført arbejde. Hvis projektet ændrer sig undervejs i projektet i forhold til tilsagnet skal administrationen altid orienteres.

Er den ekstra ordinære vedligeholdelse over 200.000 kr. kan foreningen ansøge Kultur- og Fritidsudvalgets anlægspulje om tilskud til projektet.

Puljen skal ansøges gennem foreningsportalen inden 1. marts.

 

Kultur- og Fritidsudvalgets anlægspulje

Kultur- og Fritidsudvalget søger hvert at få afsat en anlægspulje på budgettet.

Hvem kan søge?
Idrætshaller, kulturelle institutioner, kulturelle foreninger og godkendte foreninger under folkeoplysningslovens kap. 5, kan søge puljen.

Hvad kan der søges til?
Større anlægsprojekter: Der kan kun søges til anlægsarbejder i form af byggeri (nybyggeri, tilbygninger, større ombygninger samt større renoveringsarbejder) i forbindelse med idrætshaller, klubhuse, kulturelle faciliteter, spejdercentre o. lign.
De samlede udgifter skal beløbe sig til min. 200.000 kr.

Mindre energiprojekter i egne klubhuse: Op til 10% af anlægspuljen afsættes til mindre energiprojekter i foreningsejede klubhuse og hytter. Foreninger med egne klubhuse kan ansøge om tilskud til energiprojekter med en projektsum på 20.000 kr. eller derover.
Der kan ansøges om op til 50% af projektsummen.

Udendørsanlæg: Projekter med en anlægssum over 75.000 kr. som har til formål at understøtte centre og/eller foreningers folkeoplysende aktiviteter. 
Der kan ikke søges til legepladser og andre anlægs som ikke oprettes med formål at understøtte de folkeoplysende foreningers arbejde.
Op til 20% af anlægspuljen afsættes til udendørsanlægsprojekter. 

Paddle tennisanlæg: Der kan søges om tilskud til etablering af op til tre padel tennisbaner. Tilskuddet gives med 175.000 kr. til første bane, 125.000 til anden bane og 100.000 kr. til trejde bane.

Kunstgræsanlæg: Etablering af kunstgræsanlæg, kan ansøge om støtte op til 250.000 kr. Dog ikke mere en 10% af projektsummen.
Renovering af kunstgræsanlæg kan ansøge om støtte op til 500.000 kr. dog ikke mere end 20% af projektsummen.
Der gives ikke anlægstilskud til andre typer af udendørs idrætsanlæg.

Med hensyn til ansøgninger om tilskud til etablering eller renovering af kunstgræsanlæg, skal der gøres opmærksom på Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning om at der ikke gives tilskud eller godkendes anlæggelse af anlæg, i 2020 og 2021. Da man afventer nærmere klarhed over kunstgræsanlægs miljøpåvirkning. Læs referatet fra beslutningen her

Solceller: Der kan ikke søges til solcelleanlæg.
Det er dog muligt at ansøge om lån i kommunekredit på til 75% af beløbet, til gennemførelse af generelle energioptimerende tiltag.
For at komme i betragtning efter denne ordning skal projektsummen være over 200.000 kr.
Det er ikke muligt at kombinere lånoptag efter denne ordning med tilskud fra Kultur- og Fritidsudvalgets anlægspulje.
Ønsker I at høre mere om denne mulighed, kan Kultur, Natur og Fritid kontaktes.

OBS: Fællesbestemmelser gældende for alle projekter er at der kun kan ansøges om tilskud til projekter, der ikke er påbegyndt inden ansøgningstidspunktet.

Hvad ydes i tilskud?
Princippet i puljen er, at ansøger som min. selv skal finansiere 40% af udgiften, eksempelvis ved indsamlede midler.
Dog kan der max. ydes et tilskud fra puljen på 500.000 kr. inkl. moms til et projekt.
For haller der har indgået driftsaftale, (Holmslandsordning) med Ringkøbing-Skjern Kommune, kan ansøges om op til 400.000 kr.
Frivillige timer kan indgå som en del af egenfinansieringen med 100 kr. pr. time.
Det er Kultur- og Fritidsudvalget der afgør, hvilke projekter der kan støttes indenfor den afsatte pulje.

Prioriterede projekter
Kultur- og Fritidsudvalget vil i 2021-2022 prioritere projekter som levere op til et eller flere af nedenstående punkter:

 • Energibesparende tiltag i haller, centre og klubhuse
 • Renovering af eksisterende bygningsmasse
 • Projekter der giver større fleksibilitet i anvendelsen af eksisterende lokaler og haller.

Læse den fulde beskrivelse af anlægspuljen ved at klikke her

§18 puljerne til støtte af frivillige indsatser for socialt udsatte

Kan du læse om her.