Vedtægter for Aftenskolesamvirket i Ringkøbing-Skjern Kommune

Baggrund
Ringkøbing-Skjern kommune har besluttet at der ikke skal nedsættes et
folkeoplysningsudvalg, men at kultur- og fritidsudvalget udøver de kompetencer, der er
beskrevet i folkeoplysningsloven.
I stedet nedsættes et Foreningssamvirke og et Aftenskolesamvirke,

§ 1 Formål
Formålet med Aftenskolesamvirket er at samle interesser på aftenskoleområdet i Ringkøbing-
Skjern kommune i ét organ, for derved at fremme dialogen med det politiske niveau og udviklingen af området.

§ 2 Aftenskolerepræsentantskabet
2.1 - Deltagere
Der opereres ikke med et medlemsbegreb, men alle godkendte aftenskoler/foreninger/forbund har ret til at deltage i aftenskolerepræsentantskabet, som består af repræsentanter fra samtlige aftensko-ler/foreninger/forbund, der modtager tilskud i henhold til folkeoplysningslovens kap. 4.

2.2 - Møder
Aftenskolerepræsentantskabet indkaldes til møde min. 1 gang om året. Mødet holdes i februar måned.

Indkaldelsen sker skriftligt i et samarbejde mellem Ringkøbing-Skjern kommune og
Aftenskolesamvirket med mindst 14 dages varsel.

På mødet skal afholdes valg til Aftenskolesamvirket.

2.3 - Opgaver
Aftenskolerepræsentantskabet skal vælge medlemmer til Aftenskolesamvirket + 2 suppleanter.

Derudover skal repræsentantskabet fungere som bagland for Aftenskolesamvirket, og fungere som et forum til gensidig inspiration og støtte – og dermed fremme samarbejdet mellem aftenskolerne i kom-munen.

2.4 - Stemmeret
Hvor aftenskole/forening/forbund har én stemme.

 

§ 3 Aftenskolesamvirket
3.1 - Deltagere
Aftenskolesamvirket består af 7 medlemmer, som vælges af aftenskolerepræsentantskabet.

3.2 - Valg
Alle valg gælder for 2 år, således der afgår henholdsvis 3 og 4 medlemmer hvert år. Genvalg kan finde sted. Første år afgøres ved lodtrækning, hvem der afgår efter 1. år.

Afgår et medlem i valgperioden indtræder suppleanten i medlemmets valgperiode.

3.3 – Konstituering
Aftenskolesamvirket konstituerer sig selv på det 1. møde efter valget med formand og næstformand.

3.4 – Møder
Aftenskolesamvirket holder møder efter behov. Samvirket er beslutningsdygtigt når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal. Står stemmerne lige bortfalder forslaget.
Min. 1 gang om året afholdes der møder mellem Aftenskolesamvirket og Kultur- og
Fritidsudvalget på foranledning af udvalget. Mødet afholdes i foråret.
En repræsentant fra Kultur- og fritidsforvaltningen deltager i Aftenskolesamvirkets møder uden stemmeret.

3.5 – Opgaver
Det er Aftenskolesamvirkets opgaver:

  • At afgive udtalelse og indstillinger om forhold vedr. aftenskoleområdet i kommunen (folkeoplysningslovens kap. 4), herunder
  • At medvirke ved udarbejdelse og udmøntning af årlige handleplaner til opfyldelse af kultur- og fritidspolitikken
  • At komme med forslag og ideer til udvikling af aftenskoleområdet
  • At forvalte evt. midler, som besluttet af kultur- og fritidsudvalget

3.6 – Administration og drift
Udgifterne til drift af Aftenskolesamvirket afholdes af Ringkøbing-Skjern kommune indenfor den samlede ramme af tilskud i henhold til folkeoplysningslovens kap. 4. Kommunen stiller herudover administrative ressourcer til rådighed.

3.7 – Forretningsorden
Aftenskolesamvirket vedtager selv sin forretningsorden.

3.8 – Underudvalg

Aftenskolesamvirket kan nedsætte underudvalg efter behov og efter aftale med kultur- og fritidsforvaltningen.

§ 4 Vedtægter
Forslag til vedtægtsændringer skal sendes til Aftenskolesamvirket inden 15. januar. Forslaget skal godkendes til Aftenskolesamvirkets Repræsentantskabsmøde og endeligt i Byrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Vedtægterne træder i kraft den 1. januar 2007

Vedtægternes § 3.4, 3. afsnit er ændret og godkendt i Byrådet den 24. juni 2009.

Vedtægternes §4 er ændret og godkendt i Byrådet den 20. august 2019